Algemene voorwaarden

1. Algemene Bepalingen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder iedere aanbieding en overeenkomst tussen Intelligenz en enige derde (Cliënt die opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden).

1.2 Deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen vormen onderdeel van de overeenkomst of overeenkomsten tussen Intelligenz en de Cliënt met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke bepalingen en voorzieningen.

1.3 Indien op enige bepalingen op voorwaarden of punten hieruit afwijkingen of aanvullingen uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen, blijven voor al het overige de artikelen in deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen onverkort van kracht.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden van rechtswege of anderzijds nietig is of vernietigd wordt blijven voor al het overige de bepalingen in de Algemene Voorwaarden en Bepalingen onverkort van kracht en zal Intelligenz met Cliënt nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.5 Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de Algemene Voorwaarden en Bepalingen tussen Intelligenz en Cliënt elke toepasselijkheid van de eventueel door Cliënt zelf gehanteerde voorwaarden of bedingen, van welke aard dan ook, geheel uitsluiten.

2. Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Behoudens het hierna gestelde komen overeenkomsten tussen Intelligenz en Cliënt tot stand op het moment dat Cliënt schriftelijk blijk geeft of laat geven de wil te hebben om gebruik te maken van de diensten van Intelligenz en Intelligenz de opdracht accepteert.

2.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij dit tussen Intelligenz en Cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is deze slechts indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden geduid.

2.3 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen bij ondertekening door Cliënt van een opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Intelligenz behoudt zich het recht voor, zonder nadere opgaaf van redenen, een opdracht met Cliënt niet aan te gaan.

3. Offertes

3.1 Alle offertes van Intelligenz, in welke vorm dan ook aan Cliënt of aan een door Cliënt geautoriseerde derde partij of hulppersonen gedaan zijn vrijblijvend en niet bindend en zijn geldig voor een periode van 30 dagen na dagtekening tenzij schriftelijk anders aangegeven.

3.2 Indien zich in de periode tussen de datum van de offerte en de datum van de totstandkoming van de overeenkomst een prijsverhoging mocht voordoen, van welke aard dan ook, veroorzaakt onder andere, maar niet uitsluitend, door wijziging van arbeidslonen, kosten van derden, omzetbelasting of andere heffingen of toeslagen van welke aard dan ook, behoudt Intelligenz zich het recht voor om de offerte dienovereenkomstig aan te passen.

3.3 Indien sprake is van een prijsverhoging en een daaruit voortvloeiende noodzakelijkheid tot aanpassing van de offerte als in sub 3.2 stelt Intelligenz Cliënt hiervan schriftelijk in kennis.

3.4 Intelligenz is gerechtigd, indien op verzoek van Cliënt enige prestatie wordt verricht voordat enige overeenkomst tot stand is gekomen, daarvoor betaling te verlangen, respectievelijk tegen de jaarlijks door Intelligenz vast te stellen uurtarieven dan wel tegen een vooraf overeengekomen vaste fee, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Tarieven en prijzen

4.1 De tarieven en prijzen van Intelligenz zijn exclusief omzetbelasting, exclusief reistijden, exclusief reiskosten en andere voor‐ of naheffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van een door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Intelligenz, door schriftelijke kennisgeving aan Cliënt op een termijn van tenminste 3 maanden, gerechtigd is de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen.

4.3 Indien sprake is van een prijsverhoging en een daaruit voortvloeiende noodzakelijkheid tot aanpassing van de overeenkomst als in sub 4.2 stelt Intelligenz Cliënt hiervan schriftelijk in kennis.

5. Betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Intelligenz aan de Cliënt mede te delen wijze met een voor Nederland wettig betaalmiddel. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en zonder aftrek of schuldvergelijking.

5.2 Indien Cliënt niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald is Cliënt automatisch en zonder dat verdere sommatie vereist is in verzuim.

5.3 Intelligenz heeft dan het recht om over het uitstaande bedrag een rente opslag gelijk aan de
wettelijke rente bij betalingsachterstand, geldend vanaf de vervaldatum, in rekening te brengen.

5.4 Cliënt is alsdan tevens vergoeding verschuldigd van alle door Intelligenz reeds gemaakte en nog te maken incassokosten, welke wordt gesteld op 15 % (vijftien procent) van het door de Cliënt aan Intelligenz verschuldigde bedrag met een minimum van € 125 (honderd vijfentwintig Euro). Dit laatste laat onverlet het recht van Intelligenz om vergoeding van de daadwerkelijk door Intelligenz gemaakte c.q. te maken incassokosten, dan wel andere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Cliënt te vorderen.

5.5 Intelligenz behoudt zich het recht voor een contractuele boete van 10% van het in de overeenkomst geprognotiseerde aantal uren, maal het overeengekomen uurtarief op te leggen indien Cliënt de overeenkomst opzegt, nadat deze is overeengekomen.

5.6 Intelligenz behoudt zich daarnaast het recht voor in zulke gevallen volledige schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

5.7 Intelligenz behoudt zich het recht voor tot het vragen van een voorschot, alvorens met eerste werkzaamheden wordt aangevangen.

5.8 Zolang een aan de opdrachtgever in rekening gebracht voorschot niet is betaald, is Intelligenz gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

5.9 Intelligenz heeft het recht door de opdrachtgever betaalde voorschotten te verrekenen met openstaande declaraties, ongeacht in welke opdracht enig voorschot is betaald en /of ongeacht in welke opdracht een declaratie ten laste van de opdrachtgever open staat.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Intelligenz behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Intelligenz en/of diens licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intelligenz noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd, nagemaakt of aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door uitvoering van de Wet wordt geëist. Cliënt is uitsluitend gerechtigd rapporten te vermenigvuldigen voor intern gebruik door haar personeel en haar adviseurs.

6.3 Intelligenz behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.4 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. Indien Cliënt Intelligenz een opdracht verleent tot verveelvoudiging of reproductie van, door de Auteurswet of enig intellectueel eigendomsrecht beschermde, objecten, vrijwaart Cliënt Intelligenz in en buiten rechte voor alle gevolgen zowel financiële als andere die uit verveelvoudiging of eventuele reproductie voortvloeien. Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Intelligenz van materialen met het doel van gebruik of bewerking en Cliënt zal Intelligenz vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

6.5 Intelligenz zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Intelligenz zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder voorwaarde dat Cliënt Intelligenz onverwijld schriftelijk in kennis stelt over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen geheel overlaat aan Intelligenz. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Intelligenz verlenen.

6.6 De verplichting tot vrijwaring onder sub 6.5 vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

6.7 Indien in rechte vaststaat dat Intelligenz zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Intelligenz een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet zal Intelligenz trachten, hetzij voor Cliënt het recht verkrijgen het gebruik van de materialen of van het desbetreffende deel voort te zetten of dit door andere materialen of van het desbetreffende deel, die geen inbreuk maakt vervangen of het zodanig wijzigen dat de inbreuk daardoor wordt beëindigd.

6.8 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Intelligenz wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van derden is uitgesloten daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Intelligenz voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van geleverde materialen in een niet door Intelligenz gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Intelligenz geleverde of verstrekte zaken op een andere wijze dan waarvoor materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

6.9 Op materialen van Intelligenz wordt een door Intelligenz gevoerde en geregistreerde naam en/of beeldmerk gevoerd alsmede de naamsvermelding vermeld van Intelligenz tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Geheimhouding

7.1 Cliënt erkent dat zij geheimhouding verplicht is inzake informatie die in het kader van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld over Intelligenz en haar materialen. Cliënt verbindt zich deze informatie geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld, tenzij bekendmaking of in gebruik geven van deze informatie door de Wet wordt geëist. Onder derden wordt begrepen personen werkzaam in, of voor de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs materialen behoeven te gebruiken.

7.2 Intelligenz erkent dat zij geheimhouding verplicht is van alle zaken of bijzonderheden daarvan, welke zij van Cliënt onder haar hoede heeft of waarvan zij kennis draagt en zal alle haar ter kennis gekomen informatie betreffende Cliënt slechts in verband met de uitvoering van de opdracht gebruiken. Ook zal Intelligenz gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de Cliënt aan derden bekend maken tenzij dit door uitvoering van de Wet wordt geëist.

8. Wijziging of uitbreiding van de opdracht

8.1 Het wijzigen of uitbreiden van de opdracht, van welke aard dan ook, zal alleen mogelijk zijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Eventuele meerkosten die hiervan het gevolg zijn, zullen aan Cliënt in rekening worden gebracht.

8.2 Voor het geval Cliënt enige wijziging of uitbreiding mondeling of per telefoon aan Intelligenz opgeeft, komt het risico voor de ten uitvoerlegging van de wijziging of uitbreiding geheel voor rekening van Cliënt.

9. Overige verplichtingen Cliënt

9.1 Intelligenz kan de door Cliënt opgedragen werkzaamheden slechts naar behoren uitvoeren indien Cliënt tijdig de voor de aard en de duur van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke, volledige en juiste gegevens en/of informatiedragers aan Intelligenz verstrekt. Indien deze gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Intelligenz worden gesteld, dan heeft Intelligenz het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan, dan wel de overeenkomst te beëindigen en/of de daardoor ontstane extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij Cliënt in rekening te brengen. Intelligenz zal wegens deze opschorting of beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

9.2 Cliënt erkent dat de werkzaamheden van Cliënt een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Intelligenz en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij een rol spelen sluit Intelligenz de aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden anders dan tengevolge van grove schuld en opzet uit.

9.3 De Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de materialen die noodzakelijk zijn voor de door Intelligenz te verlenen diensten.

9.4 Ingeval medewerkers van Intelligenz op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de, door die medewerkers in redelijkheid gewenste, faciliteiten zorg dragen. Cliënt zal Intelligenz vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Intelligenz daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Cliënt.

10. Onderaanneming

Partijen zijn zonder wederzijdse schriftelijke toestemming niet gerechtigd gebruik van derden te maken of onderaanneming aan derden te gunnen. Toestemming zal echter niet op onredelijk gronden worden geweigerd, de toestemming verlenende partij is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

11. Overmacht

11.1 Intelligenz is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan Cliënt indien er aantoonbare sprake is van overmacht aan de zijde van Intelligenz. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan een niet‐toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers aan Intelligenz. Dit geldt mutatis mutandis in het geval van en voorkomende overmachtsituaties bij Cliënt.

11.2 Wanneer enige overmachtsituatie niet binnen 90 (negentig) dagen is of kan worden beëindigd, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk te beëindigen. Als reeds ingevolge de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden zijn verricht dan zullen deze pro rata worden afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

12. Medewerkersbeding

Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Intelligenz beperkt tot het op haar kosten opnieuw uitvoeren van die werkzaamheden, dan wel tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

13.2 Schade veroorzaakt door Intelligenz aan Cliënt is ten allen tijde beperkt tot het door de verzekeringsmaatschappij in het specifieke geval uitgekeerde schadebedrag en het bedrag van het eigen risico.

13.3 De totale aansprakelijkheid van Intelligenz voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 50.000,‐ (vijftigduizend Euro) per gebeurtenis.

13.4 Aansprakelijkheid van Intelligenz voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen die door Cliënt wordt opgelopen is uitgesloten.

13.5 Aansprakelijkheid van Intelligenz wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming of uitvoering van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Cliënt Intelligenz hiervan onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt – met inachtneming van een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming – en Intelligenz ook na een overeengekomen termijn ter zuivering in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Intelligenz schriftelijk op de hoogte stelt. De rechten op het claimen van schadevergoeding verlopen na een verloop van zes maanden na ontdekking van de schade.

13.7 Enige aansprakelijkheid voortvloeiende uit handelen of nalaten van door Intelligenz in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden is beperkt tot de omvang van de op die derden contractueel berustende verplichtingen, maar is in ieder geval beperkt tot het op haar kosten opnieuw uitvoeren van die werkzaamheden, dan wel tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

13.8 Cliënt vrijwaart Intelligenz voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een product dat door Cliënt aan derden is geleverd en waarin door Intelligenz geleverde materialen zijn opgenomen.

13.9 Intelligenz kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van fouten in materialen of informatiedragers, die door de Cliënt zijn verstrekt, noch voor de gevolgen, optredende bij gebruik, bewerking of verwerking daarvan. Intelligenz kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van de verwerking van de door de Cliënt vertrekt onjuiste of onvolledige gegevens en/of informatie.

13.10 Cliënt zal Intelligenz schadeloos stellen, verweren, bewaren en vrijwaren tegen alle claims die door derden tegen Intelligenz worden ingediend als gevolg van enig verzuim van de Cliënt, diens medewerkers of agenten om te handelen in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.

13.11 In geval van een Werving & Selectieopdracht geldt dat het voordrachten van kandidaten tot stand komt naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; Intelligenz gaat er daarbij van uit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Cliënt is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Intelligenz sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten ‐ daaronder begrepen gevolgschade ‐ van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij cliënt in dienst zijn getreden of andersoortige overeenkomst met cliënt is aangegaan.

13.12 De in dit artikel vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid en van de vergoedingsplicht komen te vervallen indien er onomstotelijk sprake is van opzet of grove nalatigheid van Intelligenz.

14. Beëindiging

14.1 Aan elk der partijen komst de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijk ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

14.2 Opzegging laat onverlet dat de Cliënt 50 % (vijftig procent) aan Intelligenz verschuldigd is van hetgeen de Cliënt bij de volledige uitoefening van de overeenkomst had moeten betalen, terwijl Intelligenz het recht behoudt om de volledige schadevergoeding te vorderen indien en voor zover het bedrag van de voor opzegging gederfde inkomsten hoger is dan voornoemde 50 % (vijftig procent) van het totaal.

14.3 Indien er bij Cliënt op het moment van ontbinding zoals bedoeld in sub. 14.1 reeds werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst hebben plaats gevonden dan zullen deze werkzaamheden en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Intelligenz ten aanzien van die prestatie onomstotelijk aantoonbaar in verzuim is. Bedragen die Intelligenz voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met in acht neming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.4 Iedere overeenkomst wordt door Intelligenz aangegaan onder de ontbindende voorwaarde, dat uit de, door Intelligenz ingewonnen informatie naar het oordeel van Intelligenz voldoende kredietwaardigheid van Cliënt blijkt. Indien en voor zover reeds werkzaamheden door Intelligenz zijn verricht, zullen die werkzaamheden tegen de uurof andere tarieven als dan gebruikelijk bij Intelligenz aan Cliënt worden belast. Intelligenz is gerechtigd om haar werkzaamheden voor of bij Cliënt, de levering van een product of order te staken, indien Cliënt deze zekerheid niet kan geven, zonder dat Cliënt in dat geval recht verkrijgt op enige vorm van vergoeding in geval dat hierdoor schade bij Cliënt geleden wordt.

14.5 Intelligenz kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt – al dan niet voorlopig ‐ surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Intelligenz zal wegens beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15. Geschillen

15.1 Op alle tussen Intelligenz en Cliënt gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen zullen worden beslecht door een te ’s‐ Gravenhage bevoegd rechter. Dit geldt ook indien

de Cliënt niet in Nederland gevestigd en/of woonachtig is en een verdrag of verdragsbepaling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het land van vestiging van Cliënt een rechtbank of arbitragelichaam aldaar als bevoegd zou aanwijzen.

15.3 Zonder uitsluiting van het onder 15.2 gestelde behoudt Intelligenz zich het recht voor een geschil met een, niet in Nederland gevestigde en/of woonachtige, Cliënt te doen beslechten door een in het land van vestiging of domicilie van Cliënt bevoegde rechter.

INTELLIGENZ BV
De Kempenaerstraat 9, Oegstgeest
2341 GE Oegstgeest
www.intelligenz.nl
info@intelligenz.nl